Minulta kysytään usein, millainen olisi käytännön toteutustapa yksilöiden, tiimien tai johtoryhmän coachaamiseen kohti uutta tavoitetta. Tai miten voisi toteuttaa koko henkilöstölle valmennuksen tiettyyn aiheeseen?

Tässä kirjoituksessa kuvaan coachingin käytännön toteutuksia ja niiden reunaehtoja. Voit sen avulla nopeasti pohtia, miten sinun tilanteessasi ja tarpeessasi coaching on apuna kehityspolkujen löytämisessä ja niillä kulkemisessa.

Asiakkaani tarve on usein joko ajankohtaisen ongelman ratkominen tai isompaan suunnitelmaan liittyvä kehittyminen kohti parempaa tulevaisuutta

Asiakkaideni tarpeet kehittää johtoryhmää, tiimejä tai yksilöitä voi karkeasti jakaa kahteen luokkaan. Muutostarve voi juontaa juurensa tiettyyn ongelmaan ja hankaluuteen, joka on tässä ja nyt olemassa ja jonka kanssa ei voida tai haluta enää pidempään elää.

Toinen tarve pohjautuu paremman tulevaisuuden ja kehittymisen tavoitteluun. Yrityksellä on näkemys esim. vision tai strategian pohjalta, jossa tulevaisuudessa tarvitaan ihmisille merkittävästi parempaa osaamista ja kyvykkyyttä tunnistetuilla aihealueilla.

Esimerkki ongelmalähtöisestä muutostarpeesta on perustehtävästään syystä tai toisesta sivuun ajautunut asiakaspalvelutiimi, joka ei enää omin voimin löydä tapaa palata perustehtävän hoitamisen ääreen. Tiimissä voi olla fokus esim. sisäisten ristiriitojen setvimisessä eikä hyvässä asiakaspalvelussa. Tiimin kyky kuunnella ja palvella sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita on huonontunut. Tähän halutaan muutos.

Esimerkki tulevaisuuteen kurkottavasti kehittymisestä on tilanne, jossa yrityksen nykyinen johtoryhmä toimii ihan ok eli perusasiat hoituvat arjessa. Yrityksen hallitus on asettanut uusia liiketoiminnan kasvu- ja kehitystavoitteita seuraaville vuosille.

Hallituksen ja ylimmän johdon näkemys on, että johtoryhmän toiminta pitää nostaa uudelle tasolle, jotta uudet tavoitteet saavutetaan. Tällöin esim. johtoryhmän jäsenten välinen yhteistyö, yhteisvastuu sekä kyky ymmärtää ja hyödyntää johtoryhmäläisten yksilölliset vahvuudet nousevat kehitystarpeina keskiöön.

 

Pekan Business Coachingin voi pähkinänkuoressa jakaa neljään eri palveluun

Coaching-kehitysprosessit jakautuvat neljään eri palveluun.

Palvelu Kenelle Coachingin tavoite Coachingin näkökulma Ajankäyttö
(Ohjeellinen)
Yksilöcoaching Yksilö Yksilöllinen Yksilön agenda á 1 h etänä
6-8 kertaa
Ryhmäcoaching Yksilöille (ryhmänä) Yksilöllinen Yksilön agenda,
Vertaisoppiminen, Yhteinen tavoite raamittaa
á 2,5-3 h etänä
5-7 kertaa
Tiimicoaching Tiimin jäsenille esihenkilöineen Tiimille yhteinen Tiimin yhteinen agenda ohjaa á 3-5 h etänä
5-7 kertaa
Jory-coaching Joryn jäsenille esihenkilöineen, paras jos max 7 hlö Jorylle yhteinen Joryn yhteinen
agenda ohjaa
á 3-5 h etänä
5-7 kertaa

 

Yksilöcoaching kohdistuu nimensä mukaisesti yhteen henkilöön. Prosessin aikana yksilö kehittyy, minkä lisäksi myönteiset muutokset heijastuvat valmennettavan kanssa töitä tekevään piiriin.

Ryhmäcoachingissa valmennettavia yhdistää jokin yhteinen nimittäjä esim. esimies- tai projektipäällikkörooli tai vaikka tietyn asiakkuuden hoito. Osallistujien tavoitepolut ovat yksilölliset, joilla autan ja haastan heitä kulkemaan.

Ryhmäcoachingissa osallistujat saavat vertaistukea toinen toisiltaan ja samalla voidaan määrittää tärkeille asioille yhteistä suuntaa. Nämä tekijät ovat ryhmämuotoisen coachingin ehdottomia lisäetuja yksilön coachingiin verrattuna.

Tiimicoachingissa kokoontuu tyypillisesti yhden tiimin jäsenet esihenkilöineen esim. johtoryhmä, myyntitiimi tai projektipäällikkötiimi. Tiimin jäsenet tekevät töitä arjessa säännöllisesti yhdessä hoitaen sovittua tehtäväaluetta. Keskiössä on tiimin yhteinen kehittymistavoite. Huomaa, että yksilölliset tavoitteet ovat vain pienessä roolissa. Yhteisen tavoitteen suhteen käsitellään tiimin ja sen sidosryhmien työn ilmiöitä.

Tiimicoaching-sessioissa törmätään useimmiten tiimin sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen ilmiöihin, joita sanoittamalla ja purkamalla hankalatkin solmut aukeavat. Tiimi pääsee perustehtävän hoidossaan ja kehittymisessään merkittävästi eteenpäin.

 

Yksilöcoaching on tehokas tapa ratkoa jumitilanteita tai luoda merkityksellinen kehityspolku
Näin se lähdetään toteuttamaan

Yksilön coaching-prosessi lähtee liikkeelle tavoitteen määrittelystä. Yleisimmin se määritetään kolmikantakeskustelussa valmennettavan, tilaajan ja coachin kesken. Palvelun tilaajana on useimmiten esimies tai hänen tukenaan oleva HR.

Kolmikantakeskustelussa parhaimmillaan on yhtenevät näkemykset niistä teemoista, joita coachingissa tullaan käsittelemään. Tavoitteen asettamiseen pätevät normaalit hyvää tavoitetta kuvaavat seikat. Joskus on tarkoituksenmukaista, että tavoite puhutaan ja kirjoitetaan auki enemmänkin kehityksen suuntana kuin täysin yksiselitteisenä ja yhtenä tavoitepisteenä.

Tavoitetta mietittäessä pohditaan esim.

  • minkä asioiden halutaan muuttuvan tulevaisuudessa.
  • kuka tai ketkä muutoksen havaitsevat.
  • mistä tiedetään, että haluttu muutos on tapahtunut.

Seuraavaksi sovitaan coaching-tapaamisten pelisäännöistä, sopimuksesta ja varataan ensimmäinen varsinainen istunto. Keskiössä coachingissa on koko ajan luottamuksellisuus ja coachin vaitiolovelvollisuus, jotta kaikkia tarvittavia näkökulmia voidaan prosessin aikana turvallisesti käsitellä.

Yksilöcoachingin toteutus ja kesto vaihtelevat asiakkaan ja tarpeen mukaan, tyypillisesti yksi tapaaminen on kestoltaan 1 h ja niitä on 6-8 kertaa.

 

Ryhmäcoaching tuo lisänä vertaistukea ja mahdollisuuden käsitellä tärkeiden asioiden yhteistä kehittymisen suuntaa

Ryhmäcoaching-prosessin aluksi määritetään yhteinen tavoitteen suunta, jonka viitoittamana yksilöt määrittävät omat kehitystavoitteensa osana coaching-keskusteluja. Ryhmäcoaching:in alussa olen havainnut hyödylliseksi käsitellä myös ryhmäläisten odotukset sekä sopia työskentelymallit ja lyhyet pelisäännöt. Nämä perusasiat osaltaan mahdollistavat turvallisen ja yksilökohtaisen kehittymisen.

Ryhmäcoaching mahdollistaa vertaistuen antamisen ja saamisen. Parhaimmillaan tuki jatkuu osallistujien kesken opittuna ja hyödyllisenä sparrauksena varsinaisten coaching-tapaamisten päättymisen jälkeen.

Ryhmäcoaching-prosessiin soveltuu hyvin lisänä mukaan otettavaksi erilaiset teoria- ja viitekehystietoiskut käsiteltävästä aihepiiristä. On usein hedelmällistä antaa ajatteluun aineksia, mitkä varsinaisessa coachingissa toimivat lisukkeina, kun pohditaan omaa kehittymistä.

Jos esim. ryhmäcoachingin ylätavoitteena valmentava johtajuus, osallistujille voi olla hyvin hyödyllistä kuulla keskeisiä valmentavan johtajuuden periaatteita ja toimintatapoja. Sen jälkeen he kykenevät näkemään oman nykytilanteen realistisesti ja ideoimaan omia kehitystavoitteitaan rikkaasti.

Yksi tapaaminen kestää etäyhteydellä n. 2,5-3 h sisältäen riittävän määrän taukoja. Tapaamiset kasvokkain ovat yleensä hieman pidempiä kestoltaan. Koko prosessi pitää sisällään tyypillisesti 5-7 tapaamiskertaa. On suositeltavaa, että tapaamisten välillä kuluu useampi viikko, joiden aikana uusia ideoita ehditään testata käytännössä. Valmennettavilla on tällöin aikaa tehdä myös välitehtäviä.

 

Tiimicoaching keskittyy johtoryhmän tai tiimin yhteiseen tavoitteeseen ja matka kohti huipputiimiä alkaa

Myös johtoryhmän ja tiimin coaching alkaa ylätavoitteen sopimisella. Tiimicoaching-sessioiden edetessä agendalle nousevat enemmän ja enemmän tiimin itsensä esiin nostamat teemat ja haasteet.

Toteutus ja coachin rooli poikkeaa tiimin kanssa työskentelyssä merkittävästi yksilö- tai ryhmätilanteeseen verrattuna. Jotta tiimistä pystytään ja uskalletaan nostaa esille oleellisia kehitysasioita ja ongelmakohtia, coachilta vaaditaan erityistä taitoa kohdata tiimi ja sen ryhmädynamiikan ilmiöt.

Pystyn sekä kuuntelulla, läsnäololla että kysymyksillä ja haastamisella luomaan tilanteen, jossa tiimin yhteisen kehittymisen kannalta keskeisimmät asiat tunnistetaan, sanoitetaan ja niiden parantaminen pääsee tapahtumaan.

Tiimin kehittyminen vaatii usein yksilöiden omien odotusten ja omien suhtautumistapojen muutoksia. Parhaimmillaan kehittyvä tiimi ottaa coaching-prosessin aikana isoja harppauksia kohti parempaa yhdessäohjautuvuutta ja yhteisvastuullisuutta.

Tulokset parantavat tiimin yhteistyön laatua, mikä näyttäytyy ulospäin laadukkaana ja kehittyvänä töiden tekemisenä. Huippujohtoryhmien työn tulos on korkealaatuinen, kehittyvä ja muutoksiin nopeasti mukautuva yrityksen johtaminen.

Tiimicoaching- tai johtoryhmätapaaminen on kestoltaan tyypillisesti 3-5 h etäyhteydellä sisältäen useita taukoja. Kasvokkain tapaamiset ovat yleensä hieman pidempiä kestoltaan. Koko kehitysprosessiin kannattaa varata aikaa 4-8 kk.

 

Ota rohkeasti yhteyttä ja etsitään teidän tarpeeseenne sopiva ratkaisu

Tässä kirjoituksessa olen käsitellyt eri coaching-palvelujani lyhyesti pyrkien tuomaan esiin käytännön valintaa helpottavia näkökohtia. Huomaa, että räätälöin coaching-prosessit aina asiakaskohtaisiksi. Ne sisältävät usein myös muita kuin yllä mainittuja elementtejä kuten esim. välitehtäviä, ennakkokyselyjä, valmistautumishaastatteluja tai nettipohjaisia kehityskyselyjä.

Oman palvelukokonaisuuden muodostavat valmentavaa lähestymistapaa hyödyntävät (etä)koulutukset, joiden avulla saadaan esim. koko henkilöstölle käsiteltäväksi kulloinkin halutut aiheet.

Ota yhteyttä, pyydä tarjous sinun ja teidän tarpeestanne ja etsitään paras mahdollinen ratkaisu!